Otse pealehele.

Siduvad tingimused

Prindi kõik osad

Siduvad tingimused

Prindi kõik osad


Mõisted “meie”, “ettevõte”, “et.hotels.com” ja “Hotels.com” tähistavad edaspidi Texase osariigi usaldusühingut Hotels.com, L.P registreerimisaadressiga 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, selle sidusettevõtteid ja/või nendega seotud teenusepakkujaid ja allhankijaid (“Hotels.com”), ning “teie” tähistab edaspidi isikut, kes avab meie juures kasutajakonto, ja/või klienti, kes teeb broneeringu meie kaudu otse sellelt veebisaidilt või mis tahes meie teenuseid vahendava sidusettevõtte kaudu. Selle veebisaidi kasutamisega võtate endale kohustuse täita alljärgnevaid siduvaid tingimusi ja nõudeid sellisena, nagu need kehtivad broneeringu teostamise ajal. Alljärgnevad siduvad tingimused ja nõuded reguleerivad kogu teiepoolset konto kasutamist, teie kontot puudutava teabe kasutamist meie poolt ja meie kaudu tehtavaid broneeringuid. Seda veebisaiti kasutades võtate endale kohustuse täita kõiki allpool toodud siduvaid tingimusi ja nõudeid. Siduvate tingimuste ja nõuetega mittenõustumisel ei ole selle veebisaidi kasutamine lubatud. Hotels.com võib laiendada käesoleva lepingu sätteid oma sidusettevõtetele, mis pakuvad nime Hotels.com all veebipõhist majutusteenust Eesti Vabariigis.
 

KASUTAMINE AINULT ISIKLIKUKS JA MITTEÄRILISEKS OTSTARBEKS
 
See veebisait on mõeldud kasutamiseks isiklikul ja mitteärilisel otstarbel. Selle veebisaidi sisu ja avaldatav teave (sh hinnad ja majutusteenuste saadavus) ning sisu ja teabe esitamiseks kasutatav infrastruktuur on ettevõtte Hotels.com või selle teenusepakkujate ja allhankijate omand. Seetõttu on veebisaidi kasutamise tingimuseks teie nõusolek mitte kasutada veebisaiti ega selle sisu või teavet mis tahes ärilisel või mitteisiklikul eesmärgil (ei otseselt ega kaudselt). Lubatud on teha seoses veebisaidilt ostetud majutuse või teenustega piiratud arvul koopiaid oma reisiplaanist (ja sellega seotud dokumentidest), kui nõustute mitte muutma, kopeerima, levitama, esitama, taasesitama, avaldama, edasi litsentsima, valmistama neist tuletisi, edastama ja müüma veebisaidilt saadud tarkvara, tooteid või teenuseid. Lisaks, olenemata eesmärgist, võtate endale kohustuse hoiduda järgnevatest tegevustest:
 
•   veebisaidi sisu ja sellel leiduva teabe töötlemine, kogumine ja kopeerimine robotprogrammi, “ämbliku”, skreeperi või mõne teise automaatrakenduse abil või käsitsi mis tahes eesmärgil ilma Hotels.com, L.P selgesõnalise kirjaliku loata;
•   veebisaidi robotprogramme tõrjuvate piirangute rikkumine või muude veebisaidile juurdepääsu tõkestamiseks või piiramiseks mõeldud lahenduste blokeerimine;
•   mis tahes toimingud, mis koormavad või võivad koormata ettevõtte Hotels.com hinnangul ebamõistlikul viisil või liigselt ettevõtte Hotels.com infrastruktuuri;
•   selle veebisaidi ükskõik millise osa süvalinkimine (sealhulgas mis tahes majutusteenuse ostutee) mis tahes eesmärgil ilma ettevõtte Hotels.com selgesõnalise kirjaliku loata.
 

PIIRATUD VASTUTUS
 
ÜKSKI SELLE LEPINGU SÄTE EI PIIRA EGA VÄLISTA MEIE VASTUTUST MEIEPOOLSE PETTUSE EGA MEIE HOOLETUSE TÕTTU PÕHJUSTATUD TERVISERIKKE VÕI SURMA EEST.
 
VEEBISAIDIL LEIDUV TEAVE, TARKVARA, TOODETE JA TEENUSTE KIRJELDUSED VÕIVAD SISALDADA EBATÄPSUSI VÕI KIRJAVIGU. HOTELS.COM JA TEMA SIDUSETTEVÕTTED EI GARANTEERI HOTELLIDE JA TEISTE TEENUSEPAKKUJATE FOTODE, HOTELLIDE VARA, MERESÕIDUKITE, AUTODE EGA TEISTE TOODETE KIRJELDUSTE NING HOTELLIDE MUGAVUSTE JA TEENUSTE LOETELUDE EGA MUUDE VEEBISAIDIL KUVATUD TOOTEKIRJELDUSTE TÄPSUST EGA VASTUTA SEDALAADI TEABE EEST, MILLE ESITAJA ON KONKREETNE TEENUSEPAKKUJA VEEBISAIDIL TOODUD HOTELLIKATEGOORIAD ON MÕELDUD VAID SUHTELISE JUHISENA NING HOTELS.COM EGA TEMA SIDUSETTEVÕTTED EI GARANTEERI TÄPSET KATEGOORIATELE VASTAVUST. SIIN ESITATUD TEAVE VÕIB IGAL AJAL MUUTUDA. ETTEVÕTTEL HOTELS.COM, TEMA SIDUSETTEVÕTETEL JA/VÕI NENDEGA SEOTUD TEENUSEPAKKUJATEL ON ÕIGUS TEHA VEEBISAIDIL PARANDUSI JA/VÕI MUUDATUSI.
 
HOTELS.COM, TEMA SIDUSETTEVÕTTED JA/VÕI NENDEGA SEOTUD TEENUSEPAKKUJAD EI GARANTEERI VEEBISAIDIL SISALDUVA TEABE, TARKVARA, TOODETE EGA TEENUSTE SOBIVUST KONKREETSEKS OTSTARBEKS NING ÜKSKÕIK MILLISTE TOODETE VÕI TEENUSTE KUVAMINE VÕI PAKKUMINE VEEBISAIDIL EI OLE TÕLGENDATAV VASTAVATE TOODETE VÕI TEENUSTE KASUTAMISE KOHUSTUSENA EGA ETTEVÕTTE HOTELS.COM VÕI TEMA SIDUSETTEVÕTETE POOLSE SOOVITUSENA. SEDALAADI TEAVE, TARKVARA, TOOTED JA TEENUSED ON SAADAVAL NAGU NAD MEIENI JÕUAVAD, ILMA MEIEPOOLSE GARANTIITA. KÄESOLEVAGA ÜTLEVAD HOTELS.COM, TEMA SIDUSETTEVÕTTED JA NENDEGA SEOTUD TEENUSEPAKKUJAD LAHTI IGASUGUSEST GARANTIIKOHUSTUSTEST SEOSES TEABE, TARKVARA, TOODETE JA TEENUSTEGA, SEALHULGAS KÕIKIDEST KAUDSETEST GARANTIIKOHUSTUSTEST SEOSES MÜÜGIKÕLBLIKKUSE, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, ALGPÄRITOLU (WARRANTY OF TITLE) NING KAUBAMÄRGI JA INTELLEKTUAALSE OMANDI PUUTUMATUSEGA.
 
TRANSPORDIETTEVÕTTED, HOTELLID JA TEISED ETTEVÕTTELE HOTELS.COM MAJUTUS- VÕI MUUDE TEENUSTE HANKIJAD ON ISESEISVAD ÄRIÜHINGUD EGA OLE ETTEVÕTTE HOTELS.COM EGA TEMA SIDUSETTEVÕTETE ESINDAJAD VÕI TÖÖVÕTJAD. HOTELS.COM JA TEMA SIDUSETTEVÕTTED EI VASTUTA SEDALAADI TEENUSEPAKKUJATE TEGEVUSE, EKSITUSTE, TEGEVUSETUSE, INFO, GARANTIIDE, RIKKUMISTE VÕI HOOLETUSE EEST EGA NEIST TULENEVA TERVISEKAHJUSTUSE, SURMA, VARALISE VÕI MUU KAHJU VÕI MATERIAALSE NÕUDE EEST ETTEVÕTTEL HOTELS.COM JA TEMA SIDUSETTEVÕTETEL PUUDUB VASTUTUS JA HÜVITAMISKOHUSTUS OTSESELT MITTE MEIE KONTROLLI ALL OLEVA MIS TAHES HILINEMISE, TÜHISTAMISE, ÜLEBRONEERINGU, STREIGI, VÄÄRAMATU JÕU JA MUUDE JUHTUMITE KORRAL, SAMUTI IGASUGUNE MATERIAALNE VASTUTUS RIIKIDE JA VALITSUSASUTUSTE TEGEVUSEST TULENEVATE LISAKULUDE, ARUSAAMATUSTE, HILINEMISTE JA MARSRUUDIMUUTUSTE EEST.
 
ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA HOTELS.COM, TEMA SIDUSETTEVÕTTED JA/VÕI NENDEGA SEOTUD TEENUSEPAKKUJAD SELLE VEEBISAIDI KASUTAMISEST VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSEST TULENEVA OTSESE, KAUDSE, VÕI ERAKORRALISE KAHJU EGA TRAHVINÕUDE EEST EGA VEEBISAIDI KAUDU HANGITUD TEABE, TARKVARA, TOODETE JA TEENUSTE EEST VÕI MUUL VIISIL SELLE VEEBISAIDI KASUTAMISEST VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSEST TULENEVA LEPINGURIKKUMISE, DELIKTI, RANGE VASTUTUSE (STRICT LIABILITY) VÕI MUU KAHJU EEST ISEGI JUHUL, KUI ETTEVÕTET HOTELS.COM, TEMA SIDUSETTEVÕTTEID JA/VÕI NENDEGA SEOTUD TEENUSEPAKKUJAID ON SELLISE KAHJU VÕIMALUSE SUHTES HOIATATUD. KUNA KÕIKIDE RIIKIDE ÕIGUSAKTID EI VÕIMALDA KAUDSEST VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMIST, SIIS VÕIB EELNEV SÄTE OLLA TEIE PUHUL KEHTETU.
 

HEASTAMISKOHUSTUS
 
Käesolevaga võtate endale kohustuse heastada ettevõttele Hotels.com ja tema sidusettevõtetele ja/või nendega seotud teenusepakkujatele ja nende töötajatele ja esindajatele mis tahes kahjutasu-, hüvitis-, viivise- ja täitenõuetest, hagidest, trahvidest ja kõikidest muudest materiaalsetest kohustustest tekkiva kahju, sealhulgas põhjendatud õigusabi- ja raamatupidamiskulud, kui need tulenevad
 
•   teie enda või teie esindaja selliseid kohustusi põhjustanud tegevusest või
•   kolmandate isikute tegevusest, mis tuleneb
-       teiepoolsest käesoleva lepingu või selles viidatud ettekirjutuste rikkumisest;
-       teiepoolsest mis tahes õigusakti või kolmanda isiku õiguste rikkumisest või
-       selle veebisaidi kasutamisest teie poolt.
 

ÕIGUSVASTANE JA KEELATUD VIISIL KASUTAMINE
 
Selle veebisaidi kasutamisel kohustute mitte kasutama veebisaiti õigusvastastel ja antud siduvates tingimustes ja nõuetes keelatud eesmärkidel.
 

LINGID MEIEGA MITTE SEOTUD VEEBISAITIDELE
 
See veebisait võib sisaldada hüperlinke veebisaitidele, mille haldaja ei ole Hotels.com. Need hüperlingid on toodud informatiivsel eesmärgil. Ettevõttel Hotels.com puudub kontroll sedalaadi veebisaitide üle ning me ei vastuta nende sisu ega kasutamise eest. Hüperlinke kuvades ei soovita Hotels.com nende veebisaitide sisu ega viita mingitele seostele nende saitide haldajatega.
 

VEEBISAIDIL OLEV TARKVARA
 
Kogu sellelt veebisaidilt allalaetav tarkvara (edaspidi “tarkvara”) on ettevõtte Hotels.com, tema sidusettevõtete ja/või nendega seotud teenusepakkujate autoriõigusega kaitstud omand. Tarkvara kasutamist reguleerivad tarkvaraga kaasas oleva lõppkasutaja litsentsilepingu tingimused, kui selline on olemas (edaspidi “litsentsileping”). Keelatud on mis tahes tarkvara, millega on kaasas litsentsileping, allalaadimine ja kasutamine litsentsilepingu tingimustega mittenõustumise korral.
 
Mis tahes tarkvara puhul, millega ei ole kaasas litsentsilepingut, annab Hotels.com, L.P teile kui kasutajale isikliku, edasivolitamisele mittekuuluva õiguse kasutada tarkvara veebisaidi vaatamiseks ja muul viisil vastavalt siduvatele tingimustele ja nõuetele ning mitte ühelgi muul eesmärgil.
 
NB! Kogu tarkvara, sealhulgas kõik veebisaidil leiduvad HTML-koodid ja ActiveX-komponendid, kuulub ettevõttele Hotels.com, tema sidusettevõtetele ja/või nendega seotud teenusepakkujatele ning on kaitstud autoriõiguse ja rahvusvaheliste lepetega. Tarkvara mis tahes viisil paljundamine või levitamine on seadusega selgesõnaliselt keelatud ja võib kaasa tuua tsiviil- või kriminaalkaristuse. Seaduse rikkujad võetakse vastutusele kõige karmimas korras.
 
EELNEVAT PIIRAMATA ON SELGESÕNALISELT KEELATUD TARKVARA KOPEERIMINE VÕI PALJUNDAMINE TEISE SERVERISSE VÕI ANDMEKANDJALE TÄIENDAVA PALJUNDAMISE VÕI EDASTAMISE EESMÄRGIL. TARKVARA VÕIMALIKUD GARANTIITINGIMUSED ON SÄTESTATUD LITSENTSILEPINGUS.
 
Teid on teavitatud, et tarkvarale ja mis tahes sellega kaasas olevale dokumentatsioonile ja/või tehnilisele teabele laienevad Ameerika Ühendriikide ekspordieeskirjad ja vastavad õigusaktid. Käesolevaga kohustuste mitte eksportima või reeksportima tarkvara otse või vahenduse kaudu mitte ühessegi riiki, millele kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordipiirangud.
 
 
ALLAHINDLUSKOODIDE KASUTUSTINGIMUSED

Allahindluskoode („kupongid”) saab kasutada hotellikoha ettemaksega broneerimiseks, välja arvatud broneeringud mitteosalevates hotellides, mille nimekiri  on iga konkreetse kupongiga kaasas.
 
Osalevate hotellide nimekiri võib igal ajal muutuda.
Kindlas valuutas allahindluskuponge (nt miinus 10 eurot) ei saa kasutada muus valuutas tasutavate broneeringute maksmiseks.
 
Kui allahindlus on protsentides (nt miinus 10%), kehtib allahindlus mitme toa broneerimisel (st kui broneerite sama broneeringuga 2 või enam tuba) ainult broneerimispäringus oleva esimese toa hinnale.
 
Konkreetsete kupongide kasutuspiirangud leiate asjassepuutuvate kupongidega koos saadetavatest selgitustest. Ühe broneeringu kohta tohib kasutada vaid üht kupongi. Kehtivad kõik tavapärased broneerimistingimused ja broneerimine on võimalik ainult vabade tubade olemasolul. Kuponge ei saa müüa ega edasi anda.
 
Kupongiga broneerimisel kehtivad kõik tavapärased maksud, teenustasud, lõivud ja eritasud. Maksud tuleb tasuda reserveerimisel või otse hotellile ja need on teie vastutusel. Kupongide väärtus kehtib ainult juhul, kui need on lunastatud kooskõlas kõigi pakkumise tingimustega. Kuponge ei saa vahetada sularaha või sularaha ekvivalendi vastu.
 
Ühekordsed kupongid loetakse täielikult kasutatuks broneeringu teostamisega ning neid ei tagastata ega hüvitata. Samuti ei hüvitata vahesummat odavama broneeringu korral. Mitmekordsed kupongid loetakse täielikult kasutatuks vastava kupongi kasutustingimustes määratud korras.
 
Kui majutuskohas peatumise aegu muudetakse pärast kupongi kasutamist, siis ei kehti kupong muudetud kuupäevade puhul. Kupongid ei võimalda allahindlust juba tasutud broneeringute hinnast. Kuponge ei saa kasutada saidi Hotels.com reisbüroode programmis osalevad reisibürood.
 
Hotels.com jätab endale õiguse igal ajal neid kasutustingimusi muuta või kupongid tühistada.
 
 
SIDUVAD TINGIMUSED JA GARANTIID
 
Maksuhüvitis
 
Hotels.com interneti erihinnaga broneeringute maksuhüvitis on hüvitis kõikide ettevõtte Hotels.com poolt seoses teie majutusega allhankijatele (hotellid jne.) tasutavate maksude ja lõivude (müügimaksud, majutuslõivud, aktsiisid, käibemaks jne) eest.
 
Hotels.com ei tegele nimetatud maksude kogumise ja maksuametiga arveldamisega. Hotels.com tasub sedalaadi maksud ja lõivud arvete alusel otse allhankijatele. Hotels.com ei ole osanik ega muul viisil seotud allhankeettevõtetes, kelle majutus- või reisiteenuseid me võimaldame broneerida.
 
Asukohast sõltuvalt võivad maksud ja maksuseadused suures ulatuses muutuda. Ettevõtte Hotels.com poolt kliendi kasutatud majutus-, transpordi- jms. teenuste eest vastavale allhankijale tasutav summa võib konkreetsel ajahetkel maksuhüvitisest erineda.
 
Teenustasu
 
Broneeringute käitlemise eest võtab meie ettevõte teilt teatavat teenustasu. Teenustasu suurus sõltub broneeringu hinnast ja tüübist.
 

 

KOHE INTERNETI TEEL MAKSMISE VÕI HILJEM MAJUTUSASUTUSELE MAKSMISE VÕIMALUS

Mõnede majutusasutuste puhul antakse teile võimalus maksta kohe interneti teel või maksta hiljem majutusasutusele. Kui valite kohe interneti teel maksmise, võetakse teie kontolt vajalik summa maha kohe ja teie poolt valitud valuutas. Ettevõte, kellele te maksate ja kes võtab summa teie maksekaardilt maha, on kas 1) Travel Partner Exchange või mõni teine Hotels.com grupi ettevõte, kellel on ettevõttega Hotels.com ärisuhe ja kes võtab niisuguse makse vastu majutusteenuse pakkuja nimel, või 2) majutusteenuse pakkuja ise. „TPX” tähistab ettevõtet Travel Partner Exchange S.L. juriidilise aadressiga Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tererife Islas Canarias, Hispaania.

  

Kui otsustate tasuda hiljem majutusasutusele, siis võtab majutusasutus teilt peatumise ajal tasu asukohamaa valuutas. Maksud ja vahetuskursid võivad broneerimise ja kohapeal viibimise vahelisel ajal muutuda. Sageli osutub vajalikuks teie esitatud maksekaardi andmete kontroll majutuse pakkuja või ettevõtte Hotels.com poolt, mille käigus selgitatakse välja a) kaardi kehtivus (selleks võetakse kaardi arvelt miinimumsumma, mis kas tagastatakse arvele mõne päeva jooksul või tasaarveldatakse broneeringu vormistamisel) ja b) piisava jäägi olemasolu kaardi arvel (kinnitab maksekaardi välja andnud pank). Hotels.com jätab endale õiguse broneering tühistada, kui makse ei laeku kogu ulatuses ja tähtajaks (vt. ka “Teenusepakkujate kehtestatud reeglid ja piirangud”). Kui otsustate tasuda hiljem majutusasutusele ja jätate kohale tulemata või tühistate oma broneeringu, siis võib majutusasutus nõuda teilt eraldi tasu saabumata jätmise või broneeringu tühistamise eest (sellistest tasudest teavitatakse teid alati broneeringu vormistamise ajal). Sel juhul võtab saabumata jätmise või tühistamise tasu teie arvelt majutusasutuse asukohamaa valuutas kas majutusasutus, Hotels.com või vastav Hotels.com grupi ettevõte.Osa pankasid ja maksekaardiettevõtteid rakendab kaardiomanikele samuti teenustasu juhul, kui kaardi väljaandja ja kaupmehe asukoht (kaubamärgi omaniku nagu Visa, MasterCard või American Express andmetel) on erinevates riikides. Valuutade vahetuskursi ja nimetatud teenustasu määra otsustavad eranditult pank või muu konkreetset maksetehingut käitlev ettevõte. Nimetatud tasud võidakse kaardi väljaandja poolt lisada summale, mille kaardiomanik on kohustatud tasuma. See tähendab, et maksekaardi tehingute väljavõttel kuvatav lõppsumma võib erineda hinnast, mis on kuvatud veebisaidil broneeringu kokkuvõttes. Kui teil tekib küsimusi seoses nimetatud teenustasu või vahetuskursiga, võtke ühendust oma pangaga.

Teid on siinkohal teavitatud, et Hotels.com sõlmib broneerimise võimaldamiseks mõnede tubade hindade osas hotellidega eelkokkuleppeid. Samuti on teid teavitatud, et Hotels.com pakub teile teatava tasu (edaspidi „vahendustasu”) eest sedalaadi broneeringuid võimaldavaid teenuseid. Veebisaidil kuvatavad tubade hinnad koosnevad eelnevalt Hotels.com poolt teile broneerimiseks kokku lepitud tubade hindadest ja ettevõtte Hotels.com poolt selle teenuse osutamise eest võetavast vahendustasust. Te volitate ettevõtet Hotels.com broneerima teie jaoks majutuse lõpphinnaga, mis sisaldab veebisaidil kuvatud hinnale lisaks maksuhüvitist ja teenustasu ning teatavatel seadusega ette nähtud juhtudel ettevõttele Hotels.com teenuste osutamise eest kohalduvaid makse. Te olete teadlik, et Hotels.com debiteerib teie maksekaarti nimetatud lõpphinna ulatuses. Broneeringutaotluse esitamisel volitate ettevõtet Hotels.com ja allettevõtteid Travelscape LLC ja Travel Partner Exchange S.L. (TPX) vahendama teile majutusteenust, millega kaasneb hotellidega arveldamine majutuse broneerimise eest.

 
HINNAD

Majutusteenuse hind on antud ajahetkel veebisaidil näidatud hind, välja arvatud ilmselgete eksituste korral. Hinnad võivad igal ajal muutuda, kuid muudatused ei mõjuta juba aktsepteeritud broneeringuid.  Ettevõtte Hotels.com pingutustele vaatamata võib mõne veebisaidil toodud majutusteenuse hind olla ekslik. HOTELS.COM JÄTAB ENDALE SELGESÕNALISELT ÕIGUSE PARANDADA MIS TAHES HINNAKIRJAVIGU OMA VEEBISAIDIL JA/VÕI OOTESEISUNDIS BRONEERINGUTES, MIS ON TEHTUD EBAÕIGE HINNAGA. SELLISEL JUHUL PAKUME TEILE VÕIMALUSE KORRAL OOTEL BRONEERINGU ÕIGE HINNAGA SÄILITAMIST VÕI TÜHISTAME TEIE BRONEERINGU ILMA LEPPETRAHVITA. Hotels.com ei võta endale kohustust osutada teile ebaõige (madalama) hinnaga majutusteenuseid ka sellisel juhul, kui teile on juba saadetud broneeringu kinnitus.


TOODETE JA TEENUSTE ESITLEMINE HOTELS.COM SAIDIL

Hotels.com saidil on reisisõpradel mitmeid võimalusi kõige sobivama hotelli leidmiseks.  Sortimisfunktsioon võimaldab piirata otsingutulemusi vastavalt konkreetsele tunnusele nagu hind, külastajate hinne jms.  Filtreerimisfunktsiooni abil on võimalik lisada või eemaldada teenuseid ja võimalusi, mis on majutusasutuses saadaval.  Kui ühtki lisatingimust ei ole valitud, kuvatakse otsingutulemustes vaikimisi palju erinevaid majutuskohti allpool kirjeldatud põhimõttel.
Vaikimisi sortimisjärjestus saidil ("Kõige populaarsem") peegeldab majutusasutuste vastavust teie otsingu kriteeriumidele, et teil oleks võimalik kiiresti ja vähese vaevaga leida kõige sobivam pakkumine.  Vastavuse arvutamisel võetakse arvesse tegurid nagu asukoht, külastajate hinnangud, asutuse populaarsus (meie reisisõprade arv, kes on selles asutuses peatunud), majutusasutust kirjeldava teabe kvaliteet ning asutuse pakutavate hindade ja vabade kohtade konkurentsivõime turul, ning võrreldakse neid teiste otsingu kriteeriumidele vastavate majutusasutustega. Lisaks sellele mõjutab sarnaste pakkumiste ja eelpool kirjeldatud tegurite otsingutingimustele vastavuse kõrval järjestust konkreetse majutusasutuse poolt meie saitide kaudu tehtud broneeringute eest makstav komisjonitasu. Täpsustatud otsingutingimuste puhul (näit. hinna või tärnide arvu täpsustamisel) järjestatakse sarnased majutusasutused ülal nimetatud tunnuste alusel.

Lisaks optimeerib Hotels.com pidevalt teenust kasutajasõbralikkuse huvides.  Seetõttu võidakse saidil aeg-ajalt katsetada erinevaid sortimisjärjestust mõjutavaid algoritme.
 
BRONEERINGUTE MUUDATUSED JA TÜHISTAMINE
 
Broneeringu muutmine ja tühistamine on võimalik Hotels.com kontole sisselogimisel veebisaidi jaotises Broneeringud, e-posti teel klienditeenindus@hotels.com ja telefoni teel, helistades numbril 800 004 4466
 
Hotels.com ei võta omapoolset tasu külastaja nime, voodieelistuste, suitsetamisega seotud eelistuste, erisoovide, invateenuste, toa tüübi, külastajate arvu ja majutuse kuupäevade muutmise eest. Majutusteenuse pakkujad võivad kehtestada teisi omapoolseid broneeringu muutmise ja/või tühistamise tasusid. Vastavad tasud on eri broneeringute puhul erinevad. Nendega saate tutvuda broneeringu kinnituskirjas.
 
 
Käesolevaga kohustute tasuma kõik teenusepakkuja kehtestatud tühistamiste ja broneeringu muudatustega seotud tasud. Teatud juhtudel ei luba mõni hotell vormistatud broneeringut muuta või tühistada, millest teid teavitatakse broneerimistingimuste loetelus. Käesolevaga kohustute täitma ettemakstud broneeringutele kohaldatavaid broneerimistingimusi.
 
Broneeringu tühistamise õigus on tagatud ainult neil juhtudel, kui see on kirjas konkreetse hotelli kehtestatud broneerimise korras, mis tehakse teile kättesaadavaks enne broneeringu vormistamist. Hotelli suutmatuse korral broneeritud majutusteenust osutada ei vastuta Hotels.com asendusmajutusega seotud väljaminekute eest.
Kui te ei ilmu broneeritud majutuse esimeseks õhtuks majutusasutusse kohale, kuid kavatsete järgnevateks öödeks sisse registreeruda, tuleb sellest ettevõttele Hotels.com teada anda hiljemalt esialgsel sisseregistreerumise kuupäeval, vastasel korral broneering tühistatakse.
Ettevõtte Hotels.com mitteteavitamisel võidakse broneering tühistada kogu ulatuses ja raha tagastatakse vastavalt konkreetse hotelli kehtestatud korrale ja piirangutele, nagu selgitati majutuse broneerimise käigus.
Käesolevate tingimuste muutmine selleks volitamata isikute, kaasa arvatud Hotels.com töötajate poolt on keelatud.

Euroopa Komisjoni vaidluste lahendamise veebipõhise platvormi leiate aadressilt 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET
 

PROGRAMMI Hotels.com™ Rewards SIDUVAD TINGIMUSED

Programm Hotels.com Rewards on ettevõtte Hotels.com kliendiprogramm (edaspidi „programm”). Iga meie kaudu broneeritud ja majutusasutuses veedetud öö eest koguneb teie arvele üks digikleeps (“kleeps”). Kui te olete kogunud 10 kleepsu, anname teile ühe öö preemiaks (edaspidi „preemiaöö”). See preemiaöö ei kata makse ja teenustasusid, mis jäävad teie maksta, kui te preemiaööd kasutate. Preemiaöö kasutamisel broneeringu vormistamiseks meie kodulehel või m-kodulehel tuleb teil tasuda ka käitlemistasu (edaspidi „käitlemistasu”). Käitlemistasu ei võeta preemiaöö kasutamisel meie mobiiliäpi kaudu.
Kõik broneeringud peavad olema vormistatud kas interneti teel või meie mobiiliäpi kaudu. Kleepsude kogumine ja preemiaööde kasutamine on võimalik ainult programmis Hotels.com Rewards osalevates majutusasutustes.

Programm on mõeldud kõigile vähemalt 18 aasta vanustele isikutele, kes registreerivad end Hotels.com saidil, esitavad kehtiva e-postiaadressi ja avaldavad soovi programmiga liituda. Programmiga ei saa liituda äriühingud, seltsid ega teised juriidilised isikud. Kleepsude kogumises ei saa osaleda ja preemiaöid kasutada Expedia, Inc. töötajad, kes broneerivad majutuse programmi B.E.S.T. vahendusel või kasutavad töötajatele mõeldud soodustust. Kleepsude kogumine on lubatud Expedia, Inc. töötajatele, kes ei kasuta broneerimisel nimetatud soodustust.

Kleepsude kogumine

Iga programmiga Hotels.com Rewards liitunud majutusasutuses peatutud öö eest koguneb teie kontole üks kleeps. Iga 10 kleepsu eest anname teile vastu ühe preemiaöö. Interneti teel broneerides peate olema oma Hotels.com kasutajakontole sisse loginud, sest ainult sellisel juhul on võimalik lisada kogutud kleepsud pärast majutuse lõppu teie kogumiskontole. Telefoni teel broneerides peate teatama oma kontoga seotud e-postiaadressi, et meil oleks võimalik kleepsud teie kogumiskontole lisada. Kleepsude kogumine on võimalik ainult programmiga Hotels.com Rewards liitumise hetkest alates. Kleepsude kogumine kaasreisijate eest ei ole võimalik, samuti ei ole võimalik kleepse koguda enne programmiga liitumist tehtud broneeringute eest.
Kogutud kleepsud lisatakse teie kogumiskontole hiljemalt 72 tundi pärast programmis Hotels.com Rewards osalevast majutusasutusest lahkumist. Kui kleeps(ud) on lisatud kontole, kuid tagantjärele selgub, et te siiski ei peatunud selles majutusasutuses (edaspidi "kehtetu kleeps"), jätame endale õiguse kehtetud kleepsud teie kontolt eemaldada. See võib toimuda broneeringu tühistamisel või hotelli mitteilmumisel, mis muudab kleepsud kehtetuks. Kehtetuid kleepse ei arvestata preemiaöö võitmiseks mõeldud 10 öö hulka.
Kogutud kleepsude arv on kontol igal ajal näha. Kontrollimiseks tuleb sisse logida veebisaidile Hotels.com või helistada meie kõnekeskusesse. Kontol olevate andmete õigsuse eest vastutab kontoomanik. Kui leiate teie kontole lisatud kleepsude arvestuses oletatavaid ebatäpsusi, viime läbi omapoolse kontrolli. Kui mõni kleepsudest osutub eelpool nimetatud põhjustel kehtetuks, siis see eemaldatakse kontolt.

Kleepsude kogumine ei ole võimalik ka alljärgnevatel juhtudel:
1.    Kui broneering on teostatud mõne Hotels.com sidusettevõtte veebisaidi kaudu.
2.    Kui broneering on teostatud enne programmiga liitumist.
3.    Pakettbroneeringud, näiteks majutus koos lennupiletiga.
4.    Teatavad allahindluskoodi või kupongi kasutades tehtud broneeringud – olenevalt konkreetse allahindluse tingimustest, millega soovitame alati eelnevalt tutvuda.
5.    Rühmareiside lehel tehtud broneeringud.
6.    Tasuta broneeringud.
 
 
Preemiaööde kasutamine

Iga 10 kogutud kleepsu eest anname teile ühe preemiaöö kasutamiseks teie poolt vabalt valitud majutusasutuses, mis on liitunud programmiga Hotels.com Rewards. Preemiaöid saab kasutada interneti teel ja mobiiliäpi kaudu majutust broneerides.
Preemiaöö piirhind arvutatakse 10 kogutud ja aegumata kleepsu hinna põhjal. Piirhinnaks on kõigi majutusööde keskmine hind, millest on maha arvatud maksud ja teenustasud. Kui teie kogutud kleepsu puhul kehtis Hotels.com "peidetud hind" (vt. allpool), siis läheb hinnaarvestuses arvesse see, mitte tavahind. Preemiaööga kaasnevad maksud, teenustasud, lõivud, toitlustuskulud ja muud kulud jäävad teie maksta. Preemiaöö kasutamisel broneeringu vormistamiseks meie kodulehel või m-kodulehel tuleb teil tasuda ka vastav käitlemistasu. Käitlemistasu ei võeta preemiaöö kasutamisel meie mobiiliäpi kaudu.
Kui kasutasite 10 kleepsu kogumisel erinevaid valuutasid, arvutatakse kõigi kleepsude hind ümber selle riigi valuutasse, kus te asusite kliendiprogrammiga liitudes.

Preemiaööde puhul kehtivad kõik teistele broneeringutele kohaldatavad tingimused. Preemiaööd ei osale uute kleepsude kogumise arvestuses. Kleepse ega preemiaöid ei saa vahetada sularahaks.
Kui kasutate preemiaööd majutuseks, mille hind on madalam kui teie preemiaöö piirhind, siis hinnavahet sularahas, krediidina ega ühelgi teisel viisil ei hüvitata. Preemiaööd on võimalik kasutada majutuseks, mille hind ületab preemiaöö piirhinna – sel juhul jääb hinnavahe teie tasuda.
Kui teil on kontol kasutamiseks rohkem kui üks preemiaöö, võite broneerimisel valida, millist nendest kasutada. Kui soovite ühe broneeringu vormistamisel kasutada mitut preemiaööd, võetakse teilt käitlemistasu iga teie kasutatud preemiaöö eest. Preemiaööd ei saa kasutada koos teiste sooduspakkumiste, allahindluskoodi või kupongiga, välja arvatud juhtudel, kui see on vastava pakkumise või allahindluse tingimustes lubatud. See tähendab, et broneerimisel preemiaööd kasutades ei ole lisaallahindlus enamikul juhtudel võimalik.
Kui kasutate preemiaööd pikema kui üheöölise majutuse broneerimisel, rakendatakse preemiaöö automaatselt kõige kallima öö eest tasumiseks piirhinna ulatuses.
Preemiaööde puhul kehtivad kõik programmis Hotels.com Rewards osaleva majutusasutuse poolt meile edastatud broneeringu tühistamise tingimused. Kui tühistate preemiaööd kasutades vormistatud broneeringu, mille tühistamistingimustes on tavalises korras tasumisel ette nähtud kogu makstud summa tagastamine, tagastame preemiaöö teie arvele koos makstud käitlemistasuga. Kui tühistate preemiaööd kasutades vormistatud broneeringu, mille tühistamistingimustes on tavalises korras tasumisel ette nähtud makstud summa tagastamine 1-99% ulatuses, siis preemiaööd teile ei tagastata ja makstud käitlemistasu tagastamine sõltub vastava majutusasutuse kehtestatud broneeringute muutmise ja/või tühistamise korrast. Kui tühistate preemiaööd kasutades vormistatud broneeringu, mille tühistamistingimustes on tavalises korras tasumisel ette nähtud, et makstud summat ei tagastata, siis preemiaööd ega makstud käitlemistasu teile ei tagastata.
Kui kasutasite majutuse broneerimisel preemiaööd ja soovite hiljem muuta majutuse kuupäevi, siis peate broneeringu tühistama ja ootama, kuni preemiaöö on teie kontole tagastatud. Seejärel saate vormistada uue broneeringu, kasutades sama preemiaööd.

 

 

Hotels.com Rewards tasemed

 

 

Programmil on kolm taset: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver ja Hotels.com Rewards Gold. Liitumisel asute tasemel Hotels.com Rewards. Kogudes osalemise 12 kuu jooksul 10-29 kleepsu, pääsete tasemele Hotels.com Rewards Silver. Kogudes osalemise 12 kuu jooksul 30 või rohkem kleepsu, pääsete tasemele Hotels.com Rewards Gold. Osalemise 12 kuu arvestus algab programmiga liitumise kuupäevast.
Silver ja Gold tasemele pääsenud osalejad saavad oma broneeringutega seoses teavet ja abi ööpäevaringselt avatud eritelefonil. Lisaks sellele kehtivad neile eelteavitus soodusmüükidest ja teised eksklusiivpakkumised. Need soodustused muutuvad kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat pärast tasemele Silver või Gold jõudmist ja kestavad kogu jooksva ning järgneva 12-kuulise perioodi. Kui taseme Silver või Gold säilitamiseks ei kogune küllaldaselt kleepse, siis järgneval 12-kuulisel perioodil liigub programmis osaleja ühe taseme võrra allapoole.

Muudatused ja lõpetamine

Kleepsud ei aegu, kui kontol toimub vähemalt üks tegevus 12 kuu jooksul. See tähendab, et selle aja jooksul tuleb koguda vähemalt üks kleeps või kasutada vähemalt üht preemiaööd. Sel juhul lükkub olemasolevate kleepsude aegumistähtaeg edasi 12 kuu võrra. Kui 12 kuu jooksul ei kogune ühtki uut kleepsu ega kasutata ühtki preemiaööd, siis kogutud kleepsud aeguvad ja teie konto võidakse desaktiveerida. Aegunud kleepsude hiljem taastamine ei ole võimalik. Kleepsude aegumistähtaja kontrollimiseks tuleb kontole sisse logida.
Antud siduvaid tingimusi võidakse igal ajal muuta kas etteteatamisega või ilma. Sama kehtib kleepsude kogumise korra, programmi tasemete ja nendega seotud nõuete ja soodustuste, preemiaöö kasutamise korra, osalevate majutusasutuste loetelu ja preemiaöö piirhinna kohta. Nendest muudatustest võidakse teada anda e-posti teel või Hotels.com kodulehel, mistõttu soovitame oma kontot korrapäraselt jälgida.
Programm Hotels.com Rewards on tähtajatu ja on jõus kuni lõpetamiseni, milleks meil on igal ajal õigus. Programmi lõpetamisel jääb teile kontol olevate preemiaööde kasutamise õigus 30 päeva jooksul pärast lõpetamisteate avaldamist. Pärast nimetatud tähtaja lõppu muutuvad preemiaööd kehtetuks ega kuulu hüvitamisele.
Programmi Hotels.com Rewards raames kleepse kogudes ja preemiaöid kasutades nõustute võimalike muudatustega programmi tingimustes. Muudatustest teadlik oleku eest vastutate teie. Uusima väljaande leiate igal ajal meie veebisaidilt.

Hotels.com Rewards üldised siduvad tingimused

Teiepoolse kelmuse korral või kliendiprogrammi kasutamise käigus kohaliku omavalitsuse ettekirjutuste ja riigi õigusaktide rikkumise korral jätame endale õiguse teie osalus peatada. Osaluse peatamise korral võivad kogutud kleepsud ja soodustused muutuda kehtetuks. Lisaks jätame endale õiguse juriidiliseks, sealhulgas vajadusel kriminaalõiguslikuks sekkumiseks.
Programmiga Hotels.com Rewards liitunutele võidakse saata teateid konto muudatuste ja tehingute kohta e-posti teel. Kleepsud võidakse igal ajal kontolt tagasi võtta. Kleepsude edasimüümine, võõrandamine ja teise programmis osaleja kleepsudega kombineerimine ei ole võimalik. Osaleja surma korral, perekonnaseisu muutuse või mõne teise seadusjärgse seisundimuutuse korral kleepsude ülekandmist ei toimu. Teid on teavitatud, et kõik vaidlused ja nõuded lahendatakse individuaalhagi korras ja eranditult Eesti Vabariigi vastava astme kohtus.
Antud tingimusi ja teie õigusi ja kohustusi puudutavates küsimustes kehtivad Eesti Vabariigi seadused.
Programm ei kehti juhtudel, kui see on vastuolus seadusega. Antud siduvate tingimuste mõne punkti rakendamata jätmist meie poolt ei saa käsitleda selle ega ühegi teise punkti kehtetuks tunnistamisena. Meiepoolsed otsused programmi puudutavates küsimustes ja vaidlustes on lõplikud.

 

Programmi Hotels.com Rewards Gold- ja Silver-taseme erisoodustused

 

Programmi Hotels.com Rewards Silver- ja Gold-taseme klientidel on õigus soodustustele valitud majutuskohtades. Soodustuste saamise õigus oleneb sellest, millisel programmi Hotels.com Rewards tasemel te broneeringu vormistamise ajal olete, ja pakutavad soodustused on ära toodud majutuskoha vastavas loetelus, mis kuvatakse broneeringu vormistamisel. Soodustused võivad eri majutuskohtades olla erinevad ning oleneda toa tüübist ja võimalustest ning majutuse kuupäevadest, ning need võivad igal ajal muutuda. Võib kehtida majutuspäevade miinimumarvu nõue.

 

VIP Access majutuskohad

 

Programmi Hotels.com Rewards Silver- ja Gold-taseme klientidel on õigus erisoodustustele VIP Access majutuskohtades. Soodustuste saamise õigus oleneb sellest, millisel programmi Hotels.com Rewards tasemel te broneeringu vormistamise ajal olete, ja pakutavad soodustused on ära toodud majutuskoha vastavas loetelus, mis kuvatakse broneeringu vormistamisel. Soodustused võivad eri majutuskohtades olla erinevad ning oleneda toa tüübist ja võimalustest ning majutuse kuupäevadest, ning need võivad igal ajal muutuda.

 

Majutuskohad, mis kuuluvad soodustusi pakkuvasse VIP Access majutuskohtade võrgustikku, võivad igal ajal ilma ette teatamata muutuda. Soodustused on mõeldud konto põhiomanikule ja neid laiendatakse ainult lisakülastajatele, kellele on broneering tehtud Silver- või Gold-taseme kliendi konto kaudu, majutuskoha enda äranägemisel ja vastavalt võimalustele. Silver- ja Gold-taseme klientidele on tagatud tasuta wifi-ühendus VIP Access majutuskohtades. See kehtib tavakiirusega wifi kohta. Premium-kategooria wifi võib olla saadaval lisatasu eest. See kord võib igal ajal muutuda.

 

Gold-taseme klientidele võidakse saabumisel anda VIP Access majutuskohtades võimaluse korral kõrgema kategooria tuba. Õigus vahetusele kõrgema kategooria toa vastu oleneb sellest, millisel programmi Hotels.com Rewards tasemel te broneeringu vormistamise ajal olete. VIP Access majutuskoha kõrgema kategooria toa vastu vahetused on mõeldud konto põhiomanikule ja neid laiendatakse ainult lisatubadele, millele on broneering tehtud Gold-taseme kliendi konto kaudu, majutuskoha enda äranägemisel ja vastavalt võimalustele. Kõrgema kategooria toa vastu vahetus võib olla tasuta vahetus kas kõrgema hinnaga või parema kvaliteediga toa vastu. Kõrgema kategooria toa vastu vahetamise asemel võidakse külastajatele pakkuda võimalust valida eelistatud korrus või eelistatud koht korrusel, näiteks eemal liftidest või müügiautomaatidest. Vahetust kõrgema kategooria toa vastu ei saa ette tellida.

 

Gold-taseme klientidele võidakse VIP Access majutuskohtades võimaldada varast saabumist ja hilist lahkumist, kui see on võimalik. Õigus varasele saabumisele ja hilisele lahkumisele oleneb sellest, millisel programmi Hotels.com Rewards tasemel te broneeringu vormistamise ajal olete. Varane saabumine ja hiline lahkumine on mõeldud konto põhiomanikule ja neid laiendatakse ainult lisakülastajatele, kellele on broneering tehtud Gold-taseme kliendi konto kaudu, majutuskoha enda äranägemisel ja vastavalt võimalustele.


"PEIDETUD HINNAD"

Hotels.com "peidetud hinnad" on saadaval alljärgnevatele klientidele:
•           kliendiprogrammis Hotels.com Rewards osalejad;
•           külastajad, kes näevad "peidetud hindu" veebisaidil Hotels.com meililistiga liitudes ja
•           mobiilirakenduse kasutajad (käesolevates siduvates tingimustes allpool sätestatud korras).
Kliendiprogrammis Hotels.com Rewards osalejad – Hotels.com kontole sisselogimisel kuvatakse teile veebisaidil automaatselt "peidetud hinnad" nendes hotellides, mis on märgistatud tähisega "Peidetud hind".
Meililistiga liitunud külastajad – kui külastate veebisaiti oma Hotels.com Rewards kontole sisse logimata, näete "peidetud hindu" kohe, kui olete tellinud oma e-postkasti Hotels.com e-posti. Kui teie otsingutulemustes esineb märge "peidetud hindade" kohta, klikkige nende nägemiseks lingil "Vaata kohe" ja sisestage oma e-posti aadress. Otsingutulemustes kuvatakse seejärel kohe ka "peidetud hinnad" nende hotellide juures, mis on tähistatud märkega "Peidetud hind". Kui olete meililistiga liitunud juba varem e-posti teel, võib veebisait teid ära tunda olenevalt teie brauseri seadetest ja tellimisest möödunud ajast – sel juhul kuvatakse "peidetud hinnad" teile kohe.
Oma e-posti aadressi sisestamisega kinnitate, et soovite e-posti teel saada häid sooduspakkumisi ja teavet allahindlustest. Soovi korral saate e-uudiskirjast igal ajal loobuda, klikkides meie e-kirjades oleval lingil "Uudiskirjast loobumine". E-postist loobumise korral ei ole "peidetud hinnad" teile sel viisil enam nähtavad kuni uue meililistiga liitumiseni.
Mobiilirakenduse kasutajad – meie mobiilirakenduses kuvatakse teile automaatselt "peidetud hinnad" nende hotellide juures, mis on tähistatud märkega "Peidetud hind". Mobiilirakenduse kasutajad ei näe "peidetud hindu" ühegi teise platvormi kaudu veebisaiti sirvides, juhul kui nad ei logi sisse oma Hotels.com Rewards kontole ega ei ole liitunud Hotels.com meililistiga.
"Peidetud hindade" üldtingimused
"Peidetud hinnad" on saadaval ainult valitud hotellides ja teatavatel kuupäevadel. "Peidetud hinnad" kuvatakse ainult neil juhtudel, kui need on mõnel teie otsinguga seotud kuupäeval saadaval.
Kui "peidetud hind" kuvatakse kõrvuti läbikriipsutatud hinnaga (näit. £150 £100), siis tähistab läbikriipsutatud hind selle hotelli allahindluseta tavahinda Hotels.com süsteemis.
Kogu antud siduvates tingimustes toodud hindu puudutav teave kehtib ka "peidetud hindade" kohta. "Peidetud hinnad" võivad igal ajal muutuda, kuid muudatused ei mõjuta juba aktsepteeritud broneeringuid.
 

HINNAGARANTII TINGIMUSED

Hinnagarantii tähendab seda, et kui olete leidnud veebisaidilt Hotels.com või mõnelt teiselt veebisaidilt saabumispäevale eelnevaks päevaks hiljemalt kell 23.59 kohaliku aja järgi madalama hinna, maksame hinnavahe kinni. Garantii ei hõlma reisipakettide broneeringuid ja selle puhul kehtivad alljärgnevad siduvad tingimused.

Taotluse esitamine  

•    Tühistamise korral hüvitamisele mitte kuuluvate broneeringute korral  

Hotels.com väljastab teile hinnavahe väärtuses kupongi. Kupongi saab kasutada tulevateks broneeringuteks saidil Hotels.com. Selleks võtke ühendust kõnekeskusega hiljemalt saabumiseelsel päeval kell 23.59 kohaliku aja järgi või esitage selleks ajaks taotlus, mille vormi leiate veebisaidilt. Madalam hind peab olema broneerimiseks saadaval sel ajal, kui te meie klienditeenindajatega ühendust võtate.

•    Tühistamise korral hüvitamisele kuuluvate broneeringute korral

a)    Kui leiate madalama hinna saidilt Hotels.com: võite kuni saabumiseelse päevani kell 23.59 kohaliku aja järgi helistada kõnekeskusse või tühistada oma olemasoleva broneeringu veebisaidil jaotises „Teie broneeringud”, kui olete oma Hotels.com kontole sisse loginud, ja broneerida veebisaidil uuesti madalama hinnaga. Helistamise korral peab madalama hinnaga tuba vastavalt meie teeninduseeskirjale olema broneerimiseks saadaval meiega ühenduse võtmise ajal. Teie soovi korral vormistab klienditeenindaja toa broneeringu uuesti madalama hinnaga, telefoni teel esitatud makseandmeid kasutades. Klienditeenindaja tühistab teie algse broneeringu ja teie algselt tasutud summa tagastatakse. Hotels.com teeb tagasimakse koheselt, kuid teie pangal võib selle käitlemiseks kuluda kuni 30 päeva.

b)    Kui leiate madalama hinna konkurendi veebisaidilt: Hotels.com hüvitab teile hinnavahe. Selleks peate kuni saabumiseelse päevani kell 23.59 kohaliku aja järgi helistama kõnekeskusse või esitama selleks ajaks oma garantiitaotluse, mille vormi leiate veebisaidilt. Madalama hinnaga tuba peab olema broneerimiseks saadaval sel ajal, kui te meie klienditeenindajatega ühendust võtate. Hotels.com teeb tagasimakse koheselt, kuid teie pangal võib selle käitlemiseks kuluda kuni 30 päeva.

Võrreldav hind peab kehtima täpselt samale majutusele ja reisiplaanile – hinnagarantii kehtib ainult täpse kokkulangevuse korral (sh majutusasutus, toa tüüp, broneeringu tühistamise kord ja veebisaidi Hotels.com kaudu broneeritud majutuse kuupäevad). Lisaks majutus samas majutusasutuses olema broneeritud teise veebisaidi kaudu ühekordse tellimusena.  Teistel veebisaitidel pakettide koosseisus pakutavatele broneeringutele hinnagarantii ei laiene. Garantii kehtib teie broneeringukinnituses näidatud majutuse maksumusele, kaasa arvatud kõikidele maksudele ning teenustasudele, mille tasusite meile broneeringu vormistamisel. Hinnagarantii ei kehti maksudele ja teenustasudele, mille tasute kolmandale osapoolele, näiteks maksud ja teenustasud, mis tuleb maksta hotellile seal viibimise ajal. Garantiid ei kohaldata sellistel veebisaitidel tehtud broneeringutele, kus majutusasutuse nime või muid broneeringu üksikasju ei avaldata enne makse sooritamist. Taotleja isik peab vastama kõigile madalama hinnaga seoses kehtestatud võimalikele nõuetele, sh residentsuse, pakkumise kehtivuspiirkonna ja taotleja vanusega seotud nõuetele.

Võrreldav hind peab olema saadaval kõikidele klientidele – hinnagarantii kehtib ainult avalikult pakutavatele ja kõikide klientide jaoks saadaolevatele hindadele. See säte laieneb ka meie „peidetud hindadele”. Hinnagarantii ei kehti konkurentide veebisaitidel nende kliendiprogrammidega liitumisel pakutavatele soodushindadele, ettevõtetele suunatud allahindlustele või erihindadele, rühma-, tšarter-, preemiaprogrammi-, soodus-, koosoleku-, messi-, konsolideeritud või liinisisestele hindadele, oksjoni või mõne muu sarnase protsessi käigus kaubeldud hindadele või hindadele, mis on saadaval ainult piiratud adressaatidele mõeldud kupongi või mõne teise kampaania alusel. Madalam hind ei tohi olla pärit veebisaidilt, kuhu tuleb hinna teadasaamiseks helistada, ega e-kirjast.
 
Taotluse kontrollimine – kõiki veebisaidi Hotels.com kaudu esitatud taotlusi kontrollitakse. Me ei aktsepteeri kuvatõmmiseid ega väiteid madalama hinna kohta, mille tõele vastavust pole võimalik sõltumatult kinnitada. Lisaks jätame endale õiguse tagasi lükata taotlused, mis meie hinnangul lähtuvad trüki- või muudest vigadest või on koostatud pettuse eesmärgil või pahatahtlikult.
 
Tagasimaksed kontrollitud taotluste alusel (ainult hüvitamisele kuuluvate broneeringute korral) – kontrollitud taotluste puhul tagastatakse raha broneerimisel kasutatud pangakaardi arvele. Kui maksite hotellimajutuse eest broneeringu vormistamisel, teeme tagasimakse kohe pärast taotluse kontrollimist. Kui valisite võimaluse maksta hotelli saabumisel, maksate koha peal algselt näidatud summa ja tagasimakse tehakse pärast teie külastuse lõppu. NB! Tagasimakse ilmumine teie konto väljavõttele võib võtta kuni 30 päeva või ühe arveldustsükli.

Kupongid (ainult hüvitamisele mitte kuuluvate broneeringute korral) – kupongid saadetakse teile e-postiga kohe pärast seda, kui olete taotluse esitanud ja Hotels.com on selle kinnitanud. Kehtivad kupongide kasutamise siduvad tingimused (vt allpool jaotist „Allahindluskoodide kasutustingimused”).
 
Muudatused – jätame endale õiguse omal äranägemisel hinnagarantii tingimusi muuta või see lõpetada või piirata selle kättesaadavust ükskõik kellele igal ajal mis tahes põhjusel ja ette teatamata ning teie suhtes mis tahes kohustusteta. Teie taotluse vastavuse sellele garantiile määravad taotluse esitamise ajal kehtivad hinnagarantii tingimused. Nende siduvate tingimuste mis tahes sätte jõustamata jätmine ei tähenda antud tingimuste kehtetuks tunnistamist.

 
REISIDE SIHTKOHAD
 
Kuigi enamik reise, sealhulgas välisriikides, möödub vahejuhtumiteta, võib teatud sihtpunktidesse reisimisega kaasneda kõrgendatud oht. Hotels.com soovitab reisijatel tutvuda reisipiirangute, hoiatuste, teadete ja nõuannetega, mille on välja andnud Suurbritannia välisministeerium, http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/.
 
PAKKUDES MÜÜA MAJUTUST KONKREETSES SIHTKOHAS EI TÕOTA EGA GARANTEERI HOTELS.COM, ET REISIMINE SELLESSE PAIKA ON SOOVITATAV VÕI OHUTU EGA VASTUTA KONKREETSESSE SIHTKOHTA REISIMISEST TULENEDA VÕIVATE KAHJUDE EEST.
 

KÄESOLEVATE SIDUVATE TINGIMUSTE MUUTMINE
 
Hotels.com jätab endale õiguse muuta veebisaidi kasutust reguleerivaid siduvaid tingimusi ja nõudeid. Teie kohustute kinni pidama siduvatest tingimustest ja nõuetest sellistena, nagu need kehtivad teie poolt veebisaidi ja selle teenuste kasutamise ajal.
 

ÜLDSÄTTED
 
Selle lepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi. Käesolevaga nõustute antud veebisaidi kasutamisest tekkivate või sellega seotud vaidluste lahendamisega eranditult Eesti Vabariigi kohtute jurisdiktsiooni alusel. Veebisaidi kasutamine ei ole lubatud juhtudel, kui kehtiv jurisdiktsioon ei võimalda kõikide antud siduvate tingimuste ja nõuete, sealhulgas käesoleva peatüki sätete piiranguteta täitmist.
 
Te olete teadlik, et käesolevast lepingust või veebisaidi kasutamisest ei tulene teie ja ettevõtte Hotels.com vahelist ühisettevõtlust, äriõiguslikku partnerlust, töövõtulepingut ega esindussuhet.
 
Hotels.com järgib käesolevat lepingut täites kehtivaid õigusakte ja menetluskorda ning ükski selle lepingu säte ei välista teiepoolset veebisaidi kasutamist puudutavate või teie poolt veebisaidi kasutamisega või kogutud teabega seoses ettevõttele Hotels.com esitatud õigusnõuete täitmist.
 
Kui mõni käesoleva lepingu osa, sealhulgas eelpool sätestatud meiepoolne piiratud vastutus, osutub õiguslikult kehtetuks või teostamatuks, siis asendab kehtetu või rakendamatu sätte kehtiv ja teostatav säte, mille mõte kõige enam sarnaneb algse sätte mõttele, ning käesolev leping jääb kehtima.
 
Käesolev leping ja kõik selles viidatud teised siduvad tingimused kujutavad endast teie ja ettevõtte Hotels.com vahelist kokkulepet veebisaidi kasutamise kohta ja muudavad kehtetuks kõik eelnenud või samaaegsed kliendi ja ettevõtte Hotels.com vahel elektrooniliselt, suuliselt või kirjalikult edastatud veebisaiti puudutavad teatised ja avaldused. Käesoleva lepingu väljatrükk ja mis tahes elektroonilisel kujul esitatud väljavõte kehtivad käesolevast lepingust tulenevates või sellega seonduvates kohtu- või haldusmenetlustes samal määral ja samadel tingimustel nagu teised, paberil olevad äridokumendid.
 
Lepingus mainitud väljamõeldud ettevõtete, toodete, isikute, tegelaskujude nimed ja/või andmed ei tähista ühtki reaalset isikut, ettevõtet, toodet ega sündmust.
 
Kõik õigused, mille üleandmises selles lepingus selgesõnaliselt kokku ei lepita, on kaitstud.
 
VEEBISAIDI HOTELS.COM KASUTAMINE
 
Veebisait Hotels.com on mõeldud eranditult ja mitte ühekski teiseks otstarbeks kui klientide abistamiseks reisimisega seotud toodete ja teenuste saadavuse väljaselgitamisel ning seaduslikus korras broneeringute tegemiseks või muul viisil teenusepakkujatega tehingute sõlmimiseks. Käesolevaga kinnitate, et olete vähemalt 18 aastat vana ning et teil on õigus astuda tsiviilõiguslikesse lepingusuhetesse ning ühtlasi et järgite veebisaiti kasutades kõiki siduvaid tingimusi. Ühtlasi võtate materiaalse vastutuse veebisaidi kasutamise eest (kaasa arvatud teie konto kasutamise eest teiste, sealhulgas teiega koos elavate alaealiste poolt). Võtate endale vastutuse jälgida alaealiste veebisaidi kasutamist teie nimel või teie konto kaudu. Ühtlasi vastutate, et veebisaidi kasutamisel teie või teiega koos elavate isikute poolt esitatud andmed on tõesed ja täpsed.
Eranditult on keelatud spekulatiivsed ja pettuse eesmärgil tehtud broneeringud ja broneeringud nõudluse tõusust kasu saamise eesmärgil. Käesolevaga kohustute kasutama veebisaidi majutusteenuste broneerimissüsteemi ainult seaduslikeks broneeringuteks ja ostudeks endale või teie poolt seadusega ettenähtud korras esindatavatele isikutele. Teid on teavitatud, et majutusteenuste broneerimissüsteemi ülekoormamine, väärkasutus, kahtlased toimingud ja pettuse tunnused võivad kaasa tuua teie nime, e-postiaadressi ja kontoga seotud broneeringute tühistamise ja konto sulgemise. Pettuse ilmnemisel jätab Hotels.com endale õiguse tegutseda seadusega ettenähtud korras, millega võivad kaasneda teie vastu suunatud varalised nõuded, sealhulgas menetluskulud ja kahjutasunõuded.  Broneeringu tühistamise või konto peatamise või sulgemise vaidlustamiseks on võimalik ühendust võtta meie klienditeenindusega.
 

TEENUSEPAKKUJATE KEHTESTATUD REEGLID JA PIIRANGUD

Teie valitud reisiteenuste puhul kehtivad majutuse broneeringust erinevad siduvad tingimused. Soovitame kõigi vastavate tingimustega hoolikalt tutvuda. Te kohustute kinni pidama kõikide teie poolt valitud teenuste pakkujate kehtestatud siduvatest tingimustest, sealhulgas maksetähtaegadest ja hindade, toodete ja teenuste saadavust ja kasutamist puudutavatest eeskirjadest ja piirangutest. Meie omalt poolt jätame endale õiguse broneering tühistada makse tähtajaks mittelaekumisel. Teid on teavitatud, et osa meiega mitte seotud teenusepakkujaid võib nõuda enne teenuse kasutamist teie poolt allakirjutamist piiratud vastutuse kokkuleppele. Te võtate teatavaks, et nimetatud teenusepakkujate kehtestatud tingimuste rikkumine võib põhjustada teie broneeringu(te) või tellimuste tühistamise, millega teid jäetakse ilma lennu-, hotelli- või autotransporditeenusest teatud juhtudel ka juba ettemakstud raha tagastamata, samuti kohustuse tasuda ettevõttele Hotels.com kõik teiepoolsest rikkumisest tulenevad kulud. Te vastutate täielikult kõikide selle veebisaidi külastamisega kaasnevate teenustasude, lõivude ja maksude tasumise eest.
 
 
RÜHMABRONEERINGUD
 
Ühtedeks ja samadeks kuupäevadeks ja samas sihtkohas on veebisaidil võimalik broneerida kuni 8 tuba.  Kui selgub, et olete eraldi broneeringutega broneerinud kokku rohkem kui 8 tuba, siis võidakse teie broneeringud tühistada ja teatud juhtudel võtta teilt tühistamistasu.  Tagastamatu ettemakse korral ettemakset ei tagastata.  Kui soovite broneerida 9 või rohkem tuba, võtke telefoni teel ühendust Expedia rühmareiside osakonnaga või täitke veebilehel vastav rühmareisi vorm. Meie rühmareiside teenindaja vaatab teie taotluse läbi ja võtab teiega ühendust broneeringu vormistamiseks. Teatud juhtudel tuleb selleks allkirjastada kirjalik leping ja/või tasuda tagastamatu ettemaks.


PIKAAJALISED BRONEERINGUD

Ühes hotellis ei saa broneerida majutust kauemaks kui 28 ööks. Kui selgub, et olete eraldi broneeringutega broneerinud samas hotellis enam kui 28 ööd järjest, võidakse teie broneeringud tühistada ja teilt võidakse nõuda tühistamise leppetrahvi (kui see on ette nähtud). Kui tasusite hüvitamisele mittekuuluva ettemakse, kaotab see taolisel juhul kehtivuse. Kui soovite broneerida korraga 29 või enam ööd järjest, võtke telefoni teel ühendust Hotels.com pikaajalise majutuse agendiga või täitke pikaajalise majutuse ankeet veebisaidil. Meie pikaajalise majutusega tegelev esindaja vaatab sel juhul teie taotluse läbi ja võtab teiega broneeringu vormistamiseks ühendust. Teil võidakse paluda allkirjastada kirjalik leping ja/või tasuda hüvitamisele mitte kuuluv ettemakse.

 
VALUUTAKONVERTER
 
Vahetuskursid pärinevad erinevatest avalikest allikatest ning neid tuleks käsitleda ligikaudsetena. Vahetuskursside täpsust ei kontrollita ning tegelikud kursid võivad veebisaidil näidatud kurssidest erineda. Valuutakursse ei uuendata iga päev. Valuutakonverteri kasutamisel kontrollige kuupäeva, millal kurssi viimati uuendati. Selle rakenduse esitatav teave on heauskselt esitatud tõesena, samas ei garanteeri Hotels.com, tema sidusettevõtted  ja/või nendega seotud  teenusepakkujad selle teabe tõelevastavust. Selle teabe alusel materiaalsete kohustuste võtmise korral soovitab Hotels.com kliendil vahetuskursside õigsuse küsimuses pöörduda kvalifitseeritud asjatundja poole. Hotels.com, tema sidusettevõtted  ja/või nendega seotud  teenusepakkujad lubavad kasutada seda teavet ainult isiklikuks otstarbeks ning keelavad seadusega lubatud maksimaalses ulatuses selle teabe edasimüügi, levitamise ja kasutamise ärilistel eesmärkidel.
 

KASUTAJATE ARVUSTUSED. KOMMENTAARID, FOTOD JA MUU KASUTAJATE LOODUD SISU
 
Hotels.com võib avaldada hotellide, aga ka muude puhkusetegevuste ja reisimisega seotud arvustusi, kommentaare, fotosid ja teisi materjale (edaspidi “arvustused”). Hotels.com võib võimaldada veebisaidi kasutajatel lisada saidile sedalaadi arvustusi (edaspidi “kliendi/klientide arvustused” või “külastajate arvustused”). Arvustuse esitaja loobub kõikidest autori- ja omandiõigustest ning võtab teatavaks, et Hotels.com ja tema sidusettevõtted tohivad kliendi arvustust ilma tema nõusolekuta vabalt kasutada, kopeerida, levitada ja mis tahes viisil kättesaadavaks muuta. Taolise esitamisvõimaluse olemasolu korral te kohustute esitama eranditult teemakohaseid, käesolevatele tingimustele vastavaid ja veebisaidil leiduvate juhistega kooskõlas olevaid arvustusi. Esitamisega annate ettevõttele Hotels.com ja tema sidusettevõtetele (ühise nimetusega “Hotels.com ettevõtted”) ning partnerettevõtetele, siduskaubamärkide omanikele ja/või veebipartneritele, kelle saitide kaudu me pakume teenuseid (ühise nimetusega “Hotels.com partnerid”) mitteerandliku, tasuta, tähtajatu, võõrandatava, tagasivõetamatu ja kogu ulatuses edasivolitamisele kuuluva õiguse a) sedalaadi arvustusi kasutada, taasesitada, muuta, kohandada, tõlkida, levitada, avaldada ja valmistada neist tuletisi territoriaalse piiranguta kõikide olemasolevate või tulevikus toimivate meediakanalite kaudu ja b) kasutada nime, mille te arvustuse juures esitate. Teid on teavitatud, et Hotels.com ettevõtted võivad omal äranägemisel viidata teie esitatud arvustuse juures teie autorlusele (näit. kuvada teie esitatud hotelliarvustuse juures teie nime ja kodulinna) ja et klientide arvustused võidakse edastada meie majutusteenuse pakkujatele. Te võtate teatavaks, et Hotels.com ettevõtetel on õigus seadusega ette nähtud korras hageda füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes rikuvad käesolevates siduvates tingimustes loetletud teie ja Hotels.com ettevõtete õigusi seoses klientide arvustustega. Ühtlasi võtate teatavaks, et klientide arvustused on avalikud ja mittekonfidentsiaalsed. Te loobute eranditult kõikidest kaasneda võivatest “moraalsetest õigustest” (sealhulgas õigusest autoriviitele ja arvustuse terviklikkuse säilitamisele) ja vastuväidetest arvustus(t)e avaldamisele, muutmisele, kustutamisele või muul viisil meie, Hotels.com partnerite või litsentsiaaride poolt kasutamisele.
 
Lisaks võtate arvustust esitades kohustuse tagada, et
 
•   teie esitatud arvustuse kõik õigused kuuluvad teile;
•   arvustuse sisu vastab esitamiskuupäeva seisuga tõele;
•   teie esitatud arvustused ei ole vastuolus ettevõtte Hotels.com siduvate tingimustega, juhistega ega vastavate reeglitega;
•   te ei esita tahtlikult või hoolimatusest isikuid või ettevõtteid kahjustavat või solvavat teavet, iseäranis kommentaare, materjale või teavet, mis on ebatõene, kuritahtlik, sisaldab laimu, solvanguid või ebasündsaid väljendeid või mida on mõistlikkuse piires võimalik sellisena tõlgendada;
•   te ei tegele teadliku eksitamisega ega osale pettuses või seadusevastases tegevuses või sellisele tegevusele kaasa aitamises või üleskutsumises;
•   te ei esita ega levita teavet, mille õigused kuuluvad kolmandatele isikutele, ilma kolmandate isikute kirjaliku nõusolekuta.
·         Kõik esitatud fotod peavad vastama meiepoolsetele fotode esitamise reeglitele.
 
Juhime teie tähelepanu sellele, et veebilehel kuvatud arvustused pärinevad kontrollitud külastajatelt, kes tegelikult peatusid veebisaidil Hotels.com või teiste Expedia kontserni ettevõtete veebisaitidel broneeritud hotellis. Hotels.com ei ole lõppkasutajate poolt meie veebisaitide kaudu avaldatud fotode omanik ega ühegi sellise foto idee ega teostuse kaasautor.
 
Hotels.com ei toimeta klientide ja külastajate arvustusi ja vastutab vähimal seadusega lubatud määral klientide ja külastajate arvustuste sisu, avaldamise, kasutuse ja levitamise eest. Hotels.com ei kinnita ega soovita klientide ja külastajate arvustustes esinevaid seisukohti ega väiteid, vaid käsitleb neid arvustuse esitanud isiku isiklike seisukohtadena. Kõik avaldatud arvustuste või väidete põhjal tehtud otsustused on tegija omal vastutusel. Aeg-ajalt võib Hotels.com pakkuda klientidele arvustuste esitamise eest soodustusi (allahindluskupongid, osalemine auhinnaloosis vms). Et esitatud arvustused oleksid erapooletud ja ausad, pakutakse sedalaadi soodustusi klientidele olenemata sellest, kas kliendi arvustus on positiivne või negatiivne.
 
Hotels.com jätab endale õiguse omal äranägemisel mis tahes põhjusel keelduda kliendi arvustuse avaldamisest, samuti see (ette teatamata) kustutada, sealhulgas juhtudel, kus ettevõttele Hotels.com on esitatud kolmanda osapoole kaebus ja/või on alust arvata, et arvustus ei vasta käesolevatele siduvatele tingimustele.
 

 
Fotode esitamise juhised
 
Kõik esitatavad fotod peavad olema
 
·         teemakohased – kõik fotod peavad kujutama majutusasutust, toitlustusasutust, reisisihtkohta või üldiselt reisiga/reisimisega seotud toiminguid;
·         heale tavale vastavad ja kõikidele vanuserühmadele sobivad –
Ø  keelatud on esitada seadusevastaseid, ebasündsaid, pornograafilisi, labaseid, kõlvatuid, solvava sisuga fotosid ja materjale;
Ø  keelatud on esitada füüsiliste ja juriidiliste isikute privaatsust või õigusi riivavaid fotosid ja materjale;
Ø  keelatud on esitada fotosid ja teavet laste ja kolmandate isikute kohta ilma nende nõusolekuta (alla 13 aasta vanuste puhul vanema nõusolekuta);
Ø  alla 13 aasta vanustel lastel on keelatud esitada fotosid ja muid materjale;
·         algupärased – lubatud on esitada ainult omatehtud fotosid;  keelatud on esitada teistest (era- või kaubanduslikest) allikatest pärinevaid fotosid ning  fotosid, mis rikuvad kolmandate isikute autoriõigust, kaubamärgiõigust või muid omandiõigusi;
·         mittekaubandusliku sisuga – keelatud on esitada fotosid, millel on kujutatud logosid, reklaammaterjale või muid kaubanduslikel eesmärkidel kasutatavaid kujutisi;
·         kahjulikke faile mittesisaldavad – keelatud on esitada fotosid, mis sisaldavad Hotels.com ja/või veebisaidi kasutajate arvuteid ja andmesüsteeme kahjustada võivaid viiruseid või teisi kahjulikke programme;
·         esitatud failidena, mille suurus ei tohi ületada 5MB ja vorming on .jpg, .bmp, .gif ja
.png.
·          

AUTORIÕIGUSE RIKKUMISEST TEAVITAMINE

Kui teil on heauskne veendumus, et meie hostitud materjal kujutab endast teie autoriõiguse rikkumist, saatke (või laske oma esindajal saata) meile kirjalik teatis, mis sisaldab allpool loetletud teavet.  NB! Me ei käitle kaebusi, mis pole korrektselt täidetud või on täidetud poolikult. Eksitava teabe avaldamine seoses autoriõiguse rikkumisega võib kaasa tuua teie vastu suunatud kahjutasunõude.  
·         1. Konkreetne teos, mille autoriõiguse rikkumisega on tegu.
·         2. Konkreetne materjal, mis rikub autoriõigust ja viide, näiteks link meie veebisaidile.
·         3. Teie aadress, e-postiaadress ja telefoninumber
·         4. Avaldus, millega te kinnitate oma heauskset veendumust, et "autoriõiguse omanik ega tema esindaja pole andnud luba arvatavalt autoriõigust rikkuva materjali kasutamiseks ja vastav õigus ei tulene ka seadusest".
·         5. Avaldus, et "teatises sisalduv teave on täpne ja kaebuse esitaja, olles teadlik valetunnistuse tagajärgedest, on volitatud tegutsema arvatavalt rikutud õiguse omaniku esindajana".
·         6. Allkiri isikult, kes on volitatud esindama arvatavalt rikutud õiguse omanikku.
·          
Teatise võib saata e-postiga aadressil hotels-copyright@hotels.com, faksida (+1) 425 679 7251 märkega Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints, või kirja teel järgneval aadressil:
·         Hotels.com, L.P.
·         Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
·         c/o NRAI
·         16055 Space Center Blvd., Suite 235
·         Houston, TX 77062
·         

PROTEST

Teie esitatud materjali eemaldamise korral võite saata meile faksi või tavaposti teel protesti, mis sisaldab allpool loetletud andmeid.  Vajadusel soovitame eelnevalt konsulteerida juristiga.  Protest peaks kindlasti sisaldama alljärgnevat.
1. Materjal, mis eemaldati või muudeti kättesaamatuks, ja selgitus, kus see veebisaidil asus. Võimaluse korral näidake ära URL.
·         2. Teie nimi, postiaadress, telefoninumber ja e-postiaadress.
·         Avaldus, et te nõustute oma elukohajärgse föderaalringkonnakohtu jurisdiktsiooniga (juhul, kui teie elukoht asub väljaspool Ameerika Ühendriike, siis jurisdiktsiooniga mis tahes ringkonna kohtute poolt, kus Hotels.com on registreeritud) ning aktsepteerite teie materjali suhtes kaebuse esitanud isiku või tema esindaja protsessiesindaja määramise.
·         Järgnev avaldus: "Kinnitan, teadlikuna valeütluste tagajärgedest, et minu heauskse veendumuse kohaselt ülal kirjeldatud sisu eemaldati või muudeti kättesaamatuks eksituse või arusaamatuse tagajärjel."
·         Allkirjastatud teatis saatke järgneval aadressil:
·         Hotels.com, L.P.
·         Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
·         c/o NRAI
·         16055 Space Center Blvd., Suite 235
·         Houston, TX 77062
·        
 VÕI faksige (+1) 425 679 7251 märkega Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

Lisaküsimuste korral seoses autoriõiguse võimaliku rikkumisega veebisaidil Hotels.com palume pöörduda telefonil (+1) 425 679 3751
 
 
KONTO SULGEMINE
 
Juhindudes õigusaktist Digital Millennium Copyright Act (edaspidi "DMCA") ja teistest vastavatest õigusaktidest on Hotels.com otsustanud teatud juhtudel ja ettevõtte omal äranägemisel sulgeda korduvalt eeskirjade rikkumiselt tabatud klientide kontod. Lisaks jätab Hotels.com endale õiguse omal äranägemisel piirata juurdepääsu veebisaidile ja/või sulgeda konto juhul, kui kasutaja on toime pannud autoriõiguse rikkumise sõltumata sellest, kas tegemist on ühekordse või korduva rikkumisega. Kui kahtlustate mõne kliendi puhul korduvat eeskirjade rikkumist, palume edastada meile vastavas teatises korduva rikkumise tuvastamiseks piisav materjal.
 

PROTESTI ESITAMINE
 
Hotels.com ei saa leppida väärsüüdistustega autoriõiguste rikkumises.  Kui teil on alust arvata, et teie poolt veebisaidil esitatud sisu eemaldati väärsüüdistuse tagajärjel, võite esitada meile vastava protesti. Korrektselt vormistatud protestid edastatakse kaebuse esitajale.  Ameerika Ühendriikides lubab DMCA vaidlusaluse sisu taastada, kui õiguste omanik ei pöördu 10 tööpäeva jooksul teie protesti kättesaamisest teie vastu kohtusse.
Protesti esitamiseks tuleb posti või faksi teel saata kirjalik teatis, mis sisaldab allpool loetletud andmeid.  NB! Eksitava teabe esitamine võib õigusrikkumise tuvastamise korral kaasa tuua teie vastu suunatud kahjutasunõude ja menetluskulude väljanõudmise teilt.  Juhul kui te ei ole kindel, kas konkreetne materjal rikub autoriõigusi, soovitame eelnevalt konsulteerida juristiga.
 
Protesti käitlemise hõlbustamiseks koostage teatis alljärgnevalt.
 
1.  Näidake ära konkreetne eksituse tõttu eemaldatud või kättesaamatuks muudetud sisu osa.  Näidake, kus see Hotels.com veebisaidil asus. Võimaluse korral näidake ära URL.
2.  Teie nimi, postiaadress, telefon, e-posti aadress ja avaldus, et te nõustute oma elukohajärgse föderaalringkonnakohtu jurisdiktsiooniga (juhul, kui teie elukoht asub väljaspool Ameerika Ühendriike, siis jurisdiktsiooniga mis tahes ringkonna kohtute poolt, kus Hotels.com on registreeritud) ning aktsepteerite teie materjali suhtes kaebuse esitanud isiku või tema esindaja protsessiesindaja määramise.
3.  Järgnev avaldus: "Kinnitan, teadlikuna valeütluste tagajärgedest, et minu heauskse veendumuse kohaselt ülal kirjeldatud sisu eemaldati või muudeti kättesaamatuks eksituse või arusaamatuse tagajärjel."
4.  Allkiri.
5.  Teatis saatke järgneval aadressil:
 
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062
 
VÕI faksige (+1) 425 679 7251 märkega Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
Lisaküsimuste korral seoses autoriõiguse võimaliku rikkumisega veebisaidil Hotels.com palume pöörduda telefonil (+1) 425 679 3753
 

LISATINGIMUSED HOTELS.COM MOBIILIRAKENDUSE KASUTAMISEL
 
Käesolevas jaotises määratakse lisatingimused (edaspidi "rakenduse kasutustingimused"), mis reguleerivad rakenduse "Hotels.com Mobile" (edaspidi "mobiilirakendus") kasutamist teie mobiiltelefonis, nutitelefonis või muus mobiilsideseadmes. Mobiilirakenduse kasutamiseks vastaval nõustumisnupul klikkimisega väljendate nõustumist
 
1. siduvate tingimustega;
2. nende rakenduse kasutustingimustega; ja
3. meie 
isikuandmete kaitse korraga,
 
mida edaspidi tähistatakse ühisnimetusega ”reeglid”. Reeglitega mittenõustumisel on mobiilirakenduse kasutamine keelatud. Mittenõustumise korral klikkige mittenõustumisnupul ning eemaldage rakendus oma mobiilseadmest.
 
Teie teadlikult väljendatud nõustumise korral meie kehtestatud reeglitega volitame teid mitteerandlikult ja edasivolitamisele mittekuuluvalt mobiilirakendust alla laadima, installima ja kasutama ning võimaldame juurdepääsu mobiilirakenduse sisule ja teabele, sealhulgas majutusteenuste hindadele ja saadavusele (edaspidi "sisu") vastavalt reeglitele.
 
 
Kõik eelpool toodud siduvad tingimused, mis reguleerivad
 
1. meie veebisaidi kasutamist teie poolt;
2. kogu sisu, kõiki teenuseid ja funktsioone, kogu tarkvara, kõiki allahindluskoode ja preemiaprogramme, mis on meie veebisaidil teile kättesaadavad;
3. meie ja teie õigussuhet (sealhulgas meie vastutust teie ees) ja
4. meie õigusi;
 
säilitavad oma võrdse ja täieliku kehtivuse ettevõtte Hotels.com mobiilirakenduse ja sisu kasutamise õigusliku alusena. Eelpool nimetatud siduvates tingimustes leiduvad "veebisaiti" puudutavad sätted laienevad ka mobiilirakendusele ja/või sisule ning kehtivad mobiilirakenduse ja/või sisu kasutamisel vastavalt kontekstile. Kõik "lepingut" või "siduvaid tingimusi" puudutavad sätted laienevad ka rakenduse kasutustingimustele vastavas kontekstis.   
 
Mobiilirakendus on ette nähtud isiklikuks ja mitteärilistel eesmärkidel kasutamiseks.
 
Mobiilirakenduse ja sisu kasutamise tingimusena kohustute mitte kasutama seda mobiilirakendust ja sisu seadusevastastel või reeglitega mitte lubatud eesmärkidel.
 
Mobiilirakenduse toimimiseks peab teie mobiilseade olema ühendatud internetiga. Hotels.com ei vastuta seadme internetiühenduse tagamiseks vajalike toimingute ja ühegi teie sideteenuse pakkuja poolt mobiilirakenduse saadetavate ja vastuvõetavate andmete eest nõutava tasu (sealhulgas rändlusteenuse tasu) tasumise eest. NB! Mobiilirakendus edastab oma tavapärase töö käigus automaatselt teatavaid väikesi andmekoguseid. Lisateavet leiate allpool jaotisest "Teiega ja mobiilirakenduse kasutamisega seotud teave".
 
Kohalike seadustega lubatud ulatuses ja kui antud siduvates tingimustes ei ole selgesõnaliselt öeldud teisiti, kohustute käesolevaga
 
1. mobiilirakendust või sisu mitte kopeerima, välja arvatud juhtudel, kui sisu kopeerimine on seotud mobiilirakenduse tavapärase kasutamisega;
2. mobiilirakendust või sisu mitte üürile andma, välja rentima, edasi volitama, välja laenutama, tõlkima, ühendama teise rakendusega, mugandama ega muutma;
3. mitte muutma mobiilirakendust või sisu või nende osi ega lubama mobiilirakenduse või sisu või nende mis tahes osa ühendamist mõne teise programmiga või kasutamist mõne teise programmi osana;
4. mitte pöördtransleerima, pöördkompileerima ega konkurentsi otstarbel analüüsima mobiilirakendust või sisu või nende osi või valmistama mobiilirakenduse või sisu või mõne nende osa alusel tuletisi ega tegutsema sellise eesmärgiga, välja arvatud seadusega lubatud ulatuses ja
5. mitte üle andma ega muul viisil kättesaadavaks tegema mobiilirakendust või sisu või nende osi (sealhulgas programmiloendid, objekti- ja lähteprogrammiloendid, objektikood ja lähtekood) kolmandatele isikutele.
 
Õiguste kuuluvus
 
Teid on teavitatud, et kõik mobiilirakenduse ja sisuga seotud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad ettevõttele Hotels.com või tema teenusepakkujatele või allhankijatele. Need õigused on reguleeritud riikide seaduste ja rahvusvaheliste lepingutega. Kõigile neile õigustele kehtib õiguskaitse.
Teid on teavitatud, et teil on mobiilirakenduse ja sisuga seoses üksnes piiratud kasutusõigus siin ette nähtud korras, ega ole nendega seoses muid õigusi.
 
Teid on teavitatud, et mobiilirakendusele ja mis tahes sellega kaasas olevale dokumentatsioonile ja/või tehnilisele teabele laienevad Ameerika Ühendriikide ekspordieeskirjad ja vastavad õigusaktid. Käesolevaga kohustuste mitte eksportima või reeksportima mobiilirakendust otse või vahenduse kaudu mitte ühessegi riiki, millele kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordipiirangud.
 

Teiega ja mobiilirakenduse kasutamisega seotud teave
 

Hotels.com töötleb teie kohta käivat teavet oma 
andmekaitse korra kohaselt. Meie mobiilirakenduse kasutamine eeldab teie nõusolekut sedalaadi andmetöötluseks, seega tutvuge hoolikalt meie isikuandmete kaitse korraga.

 
Nagu näeb ette ja kirjeldab lähemalt meie 
andmekaitse kord, kogub mobiilirakendus automaatselt alljärgnevat teavet:
 
1. kuidas te mobiilirakendust kasutate;
2. millist sisu te vaatate;
3. rakenduse kasutamisel ilmnevad tehnilised tõrked ja probleemid.
 
Mobiilirakendust kasutades kinnitate, et olete sedalaadi teabe kogumisest teadlik ja nõustute sellega.
 
Kui kasutate mobiilirakenduse funktsiooni "Hotellid lähikonnas", kasutame teie asukoha läheduses olevate hotellide leidmiseks asukoha määramist teie mobiilseadme GPSi abil või mobiilsidevõrgu kaudu. Kuigi see teave on anonüümne, võib see sisaldada teie täpset või ligikaudset asukohta mobiilirakenduse kasutamise ajal. Seda teavet kasutatakse ainult hotellide leidmiseks ja kuvamiseks, nagu näeb ette ja kirjeldab lähemalt meie andmekaitse kord. Kui rakenduse funktsioon "Hotellid lähikonnas" ei ole aktiveeritud, siis asukoha andmete kogumist mobiilirakenduse kaudu ei toimu. Kasutades funktsiooni "Hotellid lähikonnas" kinnitate, et olete teadlik ja nõustute sedalaadi asukohaandmete kasutamisega ettevõtte Hotels.com poolt, eesmärgiga pakkuda teile mobiilirakenduse kaudu teie asukohale vastavat sisu ja teenuseid. Asukoha määramine mobiilirakenduse poolt on võimalik igal ajal välja lülitada rakenduse seadete menüüst.
 
Kehtetuks muutumine
 
Ettevõttel Hotels.com on õigus rakenduse kasutustingimused teile saadetava kirjaliku teate alusel koheselt kehtetuks muuta alljärgnevatel juhtudel:
 
1. kui tuvastatakse kasutustingimuste raske või korduv rikkumine teie poolt või
2. kui Hotels.com otsustab omal äranägemisel mobiilirakenduse pakkumise tervikuna või osaliselt lõpetada.
 
Kehtetuks muutumise korral
 
1. kaotavad kehtivuse kõik teile kasutustingimustega antud õigused seoses mobiilirakenduse või sisuga;
2. olete kohustatud täielikult lõpetama mobiilirakenduse ja sisu kasutamise;
3. olete kohustatud kustutama mobiilirakenduse oma mobiilseadmest.
 
Need kasutustingimused on õiguslikult siduvad mõlemale osapoolele ja meie ja teie õigusjärglastele ja esindajatele. Nendest kasutustingimustest teile tulenevaid mis tahes õigusi või kohustusi ei ole lubatud üle kanda teisele isikule või muul viisil delegeerida ilma meie eelneva kirjaliku loata. Nendest kasutustingimustest meile tulenevaid mis tahes õigusi või kohustusi võib igal ajal üle kanda teisele isikule või delegeerida allettevõtu vormis või muul viisil.
 
Kasutustingimuste kehtivusaja jooksul nendest kasutustingimustest tulenevate teie kohustuste või meie õiguste või nõuete mittejõustamist ei loeta nendest õigustest või nõuetest loobumiseks ja see ei vabasta teid vastavate kohustuste täitmisest. Mis tahes meiepoolne lepingulisest õigusest loobumine ei ole aluseks lepinguliste kohustuste edasisele mittetäitmisele. Mis tahes meiepoolne kasutustingimustes sätestatud õigustest loobumine on õigustühine, kui see ei ole sõnaselgelt ja kirjalikult vormistatud vastavast õigusest loobumisena.
 
Apple'i seadmed
 
Kui kasutate mobiilirakendust Apple'i seadmes (iPhone, iPod või iPad), siis kinnitate lisaks eelnevate kasutustingimustega nõustumisele järgnevat:
 
1. te olete teadlik, et antud kasutustingimused kehtivad ainult teile ja meile, mitte ettevõttele Apple Inc registreerimisaadressiga One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A;
2. teiile antud volitus mobiilirakenduse kasutamiseks on piiratud ulatusega ja edasivolitamisele mittekuuluv volitus rakenduse kasutamiseks teie omandis või valduses olevas Apple'i mobiilseadmete opsüsteemiga (iOS) varustatud tootes;
3. te olete teadlik, et Apple ei kohustu pakkuma teile selle mobiilirakendusega seotud hooldust ega tugiteenuseid;
4. mobiilirakenduse mittevastavusel mis tahes garantiinõuetele võite sellest teatada Apple'ile, misjärel Apple tagastab teile rakenduse ostuhinna (kui rakendus oli tasuline); ülejäänud osas on Apple seaduses ette nähtud maksimaalses ulatuses mobiilirakendusega seotud garantiikohustustest vabastatud;
5. te olete teadlik, et mobiilirakendusega seotud kõikide teie ja kolmandate isikute nõuete täitja oleme meie, mitte Apple;
6. te olete teadlik, et kui kolmas isik väidab, et mobiilirakendus või selle rakenduse käsutamine või kasutamine teie poolt kujutab endast selle isiku intellektuaalse omandi õiguste rikkumist, siis ei teosta Apple taolise väite kontrolli ega oma kohustust pakkuda teile õiguslikku kaitset ega kanna vastutust mis tahes intellektuaalse omandiga seotud nõuete puhul;
7. te kinnitate, et teie asukohariigi suhtes ei ole Ameerika Ühendriikide valitsus kehtestanud embargot ja et see riik ei kuulu Ameerika Ühendriikide valitsuse koostatud terroriste toetavate riikide loetellu ning teile ei ole eraisikuna kehtestatud Ameerika Ühendriikide valitsuse sanktsioone või õiguspiiranguid;
8. te olete teadlik ja nõustute, et Apple ja Apple'i sidusettevõtted on antud kasutustingimuste suhtes huvitatud isikud ja teie nõustumise korral kasutustingimustega on Apple'il õigus huvitatud isikuna nõuda nende kasutustingimuste täitmist.

 

 

 

SEOTUD REISIKORRALDUSTEENUSTE STANDARDTEABEVORM

Seotud reisikorraldusteenuseid puudutav tähtis teave
Mõistet „seotud reisikorraldusteenused” kasutatakse samas tähenduses, nagu see on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivis (EL) 2015/2302, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ja mida võidakse rakendada siseriiklikus õiguses (edaspidi „direktiiv (EL) 2015/2302”).
Teatud juhtudel võivad seotud reisikorraldusteenused olla reisiteenused, mis te otsustate broneerida teistelt ettevõtetelt. Sellisel juhul palutakse teil lugeda allpool toodud tähtsat teavet.

Kui te broneerite pärast ühe reisiteenuse valimist ja selle eest maksmist oma reisiks või puhkuseks täiendavaid reisiteenuseid ettevõtte Hotels.com kaudu, ei saa te kasutada direktiivi (EL) 2015/2302 alusel pakettreisidega tagatud õigusi.

Seetõttu ei vastuta ettevõte Hotels.com nende täiendavate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest. Probleemide korral võtke ühendust asjaomase teenuseosutajaga.

Kuid juhul, kui te broneerite täiendavaid reisiteenuseid kuni 24 h jooksul pärast hotelli broneerimise kinnituse saamist ettevõttelt Hotels.com, muutuvad need reisiteenused seotud reisikorraldusteenuse osaks. Sellisel juhul peab ettevõttel Hotels.com olema vastavalt ELi õigusaktides ettenähud korrale tagatis ettevõtte Hotels.com maksejõuetuks muutumise tõttu osutamata jäänud teenuste eest ettevõttele Hotels.com tehtud maksete tagasimaksmiseks. Võtke teadmiseks, et kui teete maksed otse asjaomasele teenuseosutajale, siis ettevõtte Hotels.com ei taga teile asjaomase teenuseosutaja maksejõuetuse korral tagasimakseid.
Lisateave maksejõuetusevastase kaitse kohta on toodud allpool:

Ettevõte Hotels.com on sõlminud maksejõuetusevastase kaitse kokkuleppe kindlustuse vormis kindlustusettevõtte International Passenger Protection Limited juures ja kindlustusvõtjatega Lloyd’sis, et tagada kaitse otse ettevõttele Hotels.com tehtud maksete osas. Reisijad võivad ühendust võtta ettevõttega International Passenger Protection Limited (Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, tel: +31 103120666, e-post: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk), kui ettevõtte Hotels.com maksejõuetuse tõttu keeldutakse reisiteenuste osutamisest.

Märkus. Kõnealune maksejõuetusevastane kaitse ei hõlma muude osapooltega kui ettevõttega Hotels.com sõlmitud lepinguid, mida saab täita vaatamata ettevõtte Hotels.com maksejõuetusele.

Direktiiviga (EL) 2015/2302, nagu see on üle võetud siseriiklikku õigusesse, saate tutvuda siin 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

 
Uuendatud ja kehtiv seisuga 26. mai 2020
 
© 2020 Hotels.com L.P. Kõik õigused kaitstud.